Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 24
Số lượt truy cập: 10157178
Cập nhật: 13/04/2012
Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở trong các KCN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC NINH

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số:  31 /KH-CĐKCN

               Bắc Ninh, ngày 10  tháng 4  năm 2012

            

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp Bắc Ninh

tiến tới Đại hội XV Công đoàn tỉnh Bắc Ninh.

 

Thực hiện Điều lệ Đại hội X Công đoàn Việt Nam và kế hoạch số 02/KH – TLĐ ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TU ngày 03/4/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về lãnh đạo đại hội đại biểu công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ (2013-2018).

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-LĐLĐ ngày 26 tháng 3 năm 2012 về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV công đoàn tỉnh Bắc Ninh.

Ban Thường vụ Công đoàn các KCN Bắc Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cơ sở tiến tới Đại hội XV công đoàn Tỉnh Bắc Ninh như sau:

I/ Mục đích, yêu cầu đại hội Công đoàn các cơ sở.

1. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh về mọi mặt, góp phần quan trọng vào sự  nghiệp CNH - HĐH đất nước và của tỉnh nhà.

2. Thông qua Đại hội công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp Bắc Ninh nhằm củng cố, kiện toàn xây dựng phát triển tổ chức, tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn; đồng thời lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành, những đồng chí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, uy tín trong phong trào công nhân; công đoàn, dám đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tăng cường năng lực cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và sự nghiệp phát triển của tỉnh.

3.  Đại hội Công đoàn cơ sở trong các KCN Bắc Ninh phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên và CNVCLĐ; đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp cơ sở, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp trên, rút ra bài học kinh nghiệm của những việc đã làm được và chưa làm được, phân tích rõ yếu kém và nguyên nhân, từ đó xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, từng công đoàn cơ sở, cùng với việc tổ chức Đại hội, các công đoàn cơ sở chú trọng quan tâm, cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; góp phần giữ vững an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như của tỉnh.

4. Đại hội được tổ chức với phương châm ”Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực và tiết kiệm”

II/  Nội dung, phương thức và thời gian tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở trong các KCN Bắc Ninh.

1. Nội dung Đại hội công đoàn cơ sở trong các KCN Bắc Ninh.

- Thảo luận thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành (BCH), quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Công đoàn cơ sở.

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của công đoàn các khu công nghiệp trình tại Hội nghị đại biểu Công đoàn các khu công nghiệp  (Dự kiến tổ chức vào tháng 10/2012).

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và nội dung sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Bầu Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới của công đoàn cơ sở và bầu Đại biểu đi dự Hội nghị  đại biểu Công đoàn các khu công nghiệp.

 

* Về thảo luận tại Đại hội công đoàn cơ sở:

       + Trong quá trình thảo luận báo cáo của công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở không nhất thiết phải thảo luận toàn bộ dự thảo báo cáo của công đoàn cấp trên mà chỉ thảo luận những vấn đề sẽ được thảo luận, biểu quyết tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng (công đoàn cấp trên gửi các nội dung sẽ thảo luận để Đại hội công đoàn cấp dưới thảo luận)

       + Các bài tham luận tại Đại hội không báo cáo thành tích, tập trung đi sâu thảo luận mục tiêu và biện pháp cụ thể trong dự thảo báo cáo; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm, giải quyết và các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.

       + Khuyến khích đối thoại, chất vấn những vấn đề tại Đại hội.

2. Báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) công đoàn cơ sở trình tại Đại hội.

- Báo cáo của BCH công đoàn cơ sở trình Đại hội là văn kiện quan trọng trong Đại hội. Vì vậy BCH công đoàn cơ sở phải chuẩn bị thật chu đáo, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Báo cáo phải ngắn gọn, có phụ lục về kết quả hoạt động bằng số liệu trên các mặt công tác đã được thực hiện (so với chỉ tiêu Đại hội đề ra)

+ Đánh giá đúng thực trạng những vấn đề có liên quan đến CNVCLĐ như: việc làm, tiền lương, điều kiện lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi…vv. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, phân tích rõ những thành tích và khuyết điểm, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua. Đặc biệt chú trọng phân tích những khuyết điểm, yếu kém do những nguyên nhân nào là chủ yếu, nêu rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm; đánh giá nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền đồng cấp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ công đoàn.

+ Căn cứ vào Nghị quyết của cấp ủy Đảng (nếu có), định hướng nhiệm vụ của công đoàn cấp trên, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Đặc biệt chú trọng các giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ, tập hợp lực lượng, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo dân chủ và công bằng xã hội.

+ Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cần nêu rõ phương hướng chung, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp thực hiện, tránh chung chung.

3. Phương thức tiến hành và thời gian Đại hội công đoàn cơ sở.

- Công đoàn cơ sở mới được Công đoàn các khu công nghiệp Quyết định thành lập và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời -  kể từ ngày Quyết định thành lập đến tháng 4/2012 hoặc đến tháng 8/2012 đã đủ 12 tháng hoặc quá 12 tháng chưa tổ chức Đại hội thì phải tổ chức Đại hội lần thứ nhất,  nhiệm kỳ 2012 – 2014.

- Các công đoàn cơ sở đã tổ chức Đại hội nhưng đến năm 2012 là hết nhiệm kỳ, hoặc đã hết nhiệm kỳ từ trước năm 2012 nhưng chưa tổ chức được Đại hội nhiệm kỳ mới thì nhất thiết phải tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới. (ví dụ Công đoàn cơ sở công ty A đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010 – 2012 thì trong khoảng thời gian từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2012 phải tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2012 – 2014).

- Công đoàn cơ sở chưa đến thời gian Đại hội nhưng muốn tổ chức Đại hội sớm hơn qui định hoặc Công đoàn cơ sở đã hết thời gian lâm thời, hết nhiệm kỳ phải tiến hành Đại hội nhưng vì lý do chính đáng không thể tổ chức Đại hội được phải làm văn bản đề nghị Công đoàn các khu công nghiệp cho phép Đại hội sớm, hoặc kéo dài để tiến hành Đại hội muộn hơn qui định (Lưu ý: Thời gian Đại hội sớm hoặc kéo dài để Đại hội muộn hơn qui định của Công đoàn cơ sở  không vượt quá 6 tháng).

- Các công đoàn cơ sở đã tổ chức Đại hội trong năm 2011 thì chỉ tổ chức hội nghị đại biểu hoặc hội nghị toàn thể để: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cơ sở mình từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ, bổ sung BCH (nếu có). Tham gia báo cáo của Công đoàn các khu công nghiệp tham gia ý kiến sửa đổi Điều lệ công đoàn Việt Nam; bầu 01 đại biểu dự hội nghị đại biểu Công đoàn các KCN Bắc Ninh.

- Thời gian Đại hội công đoàn cơ sở: Nhất thiết phải tổ chức trong khoảng thời gian  từ 20/4/2012 đến ngày 10/8/2012.

 

III. Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở.

1. Công tác chuẩn bị nhân sự bầu Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trong các KCN Bắc Ninh.

1.1 Tiêu chuẩn Uỷ viên Ban chấp hành.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, có uy tín, có phương pháp hoạt động quần chúng, đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên CNVC-LĐ, có tinh thần đấu tranh và dám đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ được mọi người tín nhiệm.

- Có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng và  công đoàn, có kiến thức quản lý kinh tế - xã hội, pháp luật, kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn, có khả năng cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào lĩnh vực hoạt động công đoàn.

- Có sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ, có đạo đức lối sống trong sạch giản dị, không cục bộ bản vị, cơ hội, không tham nhũng và bao che cho tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

1.2 Điều kiện tham gia Ban Chấp hành.

 Người tham gia BCH ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn, còn đáp ứng các điều kiện sau:

- Tham gia BCH lần đầu có đủ tuổi công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ Đại hội công đoàn.

- Tái cử BCH: có đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ. Những trường hợp có thời gian công tác dưới 1/2 nhiệm kỳ sẽ do công đoàn cấp trên trực tiếp và cấp uỷ cùng cấp xem xét, quyết định cụ thể.

- Người tham gia BCH công đoàn phải có lý lịch rõ ràng, tự nguyện và có điều kiện tham gia các hoạt động của BCH công đoàn.

1.3 Cơ cấu Ban Chấp hành.

- Ban Chấp hành công đoàn các cấp được cấu tạo theo hướng cơ cấu, số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa và sự phát triển, được chuẩn bị theo quy trình dân chủ, phải công khai đúng nguyên tắc.

- Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn của BCH công đoàn là chính, cần có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính đại diện của đoàn viên để đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cấp công đoàn, nhưng nhất thiết không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng uỷ viên BCH.

- Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cần bảo đảm tính phát triển, kế thừa, trẻ hoá và theo hướng tăng cường cán bộ nữ, phấn đấu đạt 30% nữ trong BCH công đoàn cơ sở (nơi có đông nữ). Coi trọng cơ cấu đoàn viên làm chuyên môn nghiệp vụ, trực tiếp sản xuất, người ngoài đảng trong các thành phần kinh tế.

1.4. Số lượng Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở trong các KCN.

 * Số lượng uỷ viên BCH công đoàn cấp cơ sở do Đại hội cấp cơ sở quyết định, song không vượt quá số lượng quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam khoá X như sau:

- Ban Chấp hành công đoàn cơ sở không quá 15 uỷ viên. Công đoàn cơ sở có từ 3.000 đoàn viên trở lên không quá 17 uỷ viên.

* Trường hợp do yêu cầu phải tăng thêm số lượng BCH vượt quá quy định, phải được  Công đoàn các KCN Bắc Ninh xem xét đồng ý bằng văn bản; nhưng số lượng BCH công đoàn các cấp tăng thêm không được vượt quá 10% so với quy định trên.

* Số lượng uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ và hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009 hướng dẫn thi hành Điều lệ công đoàn Việt Nam.

1.5 Số lượng đại biểu Đại hội và bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.

- Số lượng đại biểu chính thức của Đại hội công đoàn cơ sở do BCH công đoàn cấp cơ sở triệu tập Đại hội quyết định căn cứ vào số lượng đoàn viên, số lượng tổ công đoàn, công đoàn bộ phận và tình hình của cơ quan, đơn vị như sau:

+ Đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên nơi có dưới 5000 đoàn viên thì tổ chức Đại hội đại biểu, số lượng không quá 150 đại biểu; Công đoàn cơ sở có từ 5000 đoàn viên trở lên không quá 200 đại biểu. Các công đoàn cơ sở có dưới 150 đoàn viên thì tổ chức Đại hội toàn thể.

+ Trường hợp đặc biệt, nếu cần phải tăng thêm đại biểu chính thức phải được công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét đồng ý, nhưng số lượng đại biểu tăng thêm không vượt quá 10% so với quy định trên.

2. Số lượng đại biểu là khách mời.

Đại biểu khách mời dự Đại hội công đoàn cơ sở không quá 20% tổng số đại biểu chính thức Đại hội. Trường hợp vượt quá số lượng phải được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp.

3. Kinh phí tổ chức Đại hội.

- Kinh phí tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở được bố trí trong kế hoạch tài chính năm của Công đoàn cơ sở. Đồng thời, đề nghị chính quyền đồng cấp, thủ trưởng cơ quan đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ.

- Chế độ chi Đại hội công đoàn cấp cơ sở do BCH Công đoàn cơ sở quyết định.

IV. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện.

1. Việc chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở trong các KCN Bắc Ninh là trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các KCN Bắc Ninh. Vì vậy Công đoàn các KCN Bắc Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn và giúp đỡ Công đoàn cơ sở toàn bộ công việc chuẩn bị cho Đại hội, duyệt báo cáo, nhân sự Ban Chấp hành để triển khai các công việc của Đại hội Công đoàn cơ sở.

2. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, BCH công đoàn cơ sở phải báo cáo cấp uỷ Đảng, tham mưu cho cấp uỷ có văn bản chỉ đạo Đại hội công đoàn thuộc cấp mình quản lý (nơi có tổ chức Đảng); tranh thủ sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn, lãnh đạo doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị chính quyền đồng cấp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp-đại diện người sử dụng lao động có sự phối hợp để trả lời chất vấn, giải đáp và giải quyết các kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ mà Đại hội công đoàn cấp mình đặt ra.

3. Việc triển khai tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở trong các KCN Bắc Ninh tiến tới Đại hội công đoàn tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2013-2018 và tiến tới Đại hội XI công đoàn Việt Nam là trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Yêu cầu các Công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp căn cứ kế hoạch thời gian trên, báo cáo cấp uỷ và lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở đảm bảo thời gian và yêu cầu đề ra.

* Lưu ý: Để Đại hội Công đoàn cơ sở theo đúng chỉ đạo của Công đoàn các KCN Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị thực hiện theo “Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn” đã đăng tải trên trang website: www.izabacninh.gov.vn./.

 

Nơi nhận:

- LĐLĐ tỉnh (b/c),

- Các CĐCS trong KCN,

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch

 

 

 

 

 

Trần Đình Minh

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Thông tin cần biết
Nguồn