Sơ đồ tổ chức - Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
10:19 02/04/2018
Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Bắc Ninh (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh. Trung tâm thực hiện chức năng thu thập và quảng bá thông tin; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ đầu tư trong các khu công nghiệp tập trung, nhằm huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài, thực hiện các dự án đầu tư nhằm mục tiêu phát triển bền vững các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh. Tổ chức bộ máy của Trung tâm được xây dựng như sau:
 


1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Bắc Ninh (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh. 

Trung tâm thực hiện chức năng thu thập và quảng bá thông tin; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ đầu tư trong các khu công nghiệp tập trung, nhằm huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài, thực hiện các dự án đầu tư, nhằm mục tiêu phát triển bền vững các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở: số 10, Đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Nhiệm vụ:

2.1.1. Thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước:

a, Thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư và cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b, Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu thuộc các lĩnh vực đầu tư, sản xuất công nghiệp để cung cấp cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Nghiên cứu, biên tập, bổ sung, chỉnh lý các tài liệu, thông tin liên quan đến các khu công nghiệp, phối hợp thực hiện việc quản trị trang website và bản tin khu công nghiệp;

c, Tổ chức các dịch vụ hợp pháp để phục vụ kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, làm việc của lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có liên quan đến việc đầu tư vào các khu công nghiệp;

d, Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái theo quy định của pháp luật;

đ, Thực hiện nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi được Ban Quản lý các khu công nghiệp giao và ủy quyền theo quy định của pháp luật;

e, Giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm từ các làng nghề truyền thống ở thị trường trong nước và nước ngoài;

f, Thực hiện dịch vụ liên doanh, liên kết các Trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong công tác nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, các sản phẩm phát triển công nghiệp phụ trợ theo quy định của pháp luật;

g, Thực hiện việc kết nối doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2.1.2. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác:

a, Tư vấn đầu tư xây dựng và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp;

b, Tư vấn, lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

c, Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, điện công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ;

d, Thực hiện công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

đ, Thực hiện các tư vấn dịch vụ khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư.

2.2. Quyền hạn:

a, Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh;

b, Khai thác các thông tin cần thiết từ các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

c, Ký kết các hợp đồng liên doanh, liên kết, các hợp đồng kinh tế và các hợp đồng khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

d, Quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản theo đúng chế độ, chính sách và các quy định hiện hành của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp có thu và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Lãnh đạo Trung tâm

a. Ông Nguyễn Quang Hòa - Giám đốc:(nqhoa.bqlckcn@bacninh.gov.vn)

Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

- Là chủ tài khoản của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Trực tiếp phụ trách, điều hành hoạt động: Phòng Tư vấn quản lý dự án, Phòng Tư vấn Xúc tiến đầu tư;

- Trong phạm vi quyền hạn, có thể ủy quyền hoặc giao quyền cho Phó Giám đốc thực hiện một số công việc cụ thể.


b. Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Giám đốc:


(nvhau.bqlckcn@bacninh.gov.vn)

- Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, phụ trách các mặt hoạt động sau:

- Phụ trách, điều hành các hoạt động Phòng Hành chính tổng hợp (trừ công tác kế toán);

- Phụ trách, điều hành hoạt động của Phòng Dịch vụ;

- Giám sát hoạt động tài chính của Trung tâm:

+ Nguồn Ngân sách: Giám sát hoạt động thu, chi từ nguồn ngân sách;

+ Nguồn Dịch vụ: Giám sát hoạt động thu, chi của các Hợp đồng, theo dõi kế hoạch, đôn đốc việc thực hiện các Hợp đồng đúng tiến độ;

- Kiểm tra, giám sát việc biên tập, phát hành bản tin khu công nghiệp; hoạt động trang thông tin điện tử của Trung tâm;

- Được Giám đốc ủy quyền ký các Hợp đồng dịch vụ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;

- Thực hiện một số nội dung công việc khác khi được Giám đốc giao.

3.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

a. Phòng Hành chính tổng hợp:


Trưởng phòng 
Hành chính Tổng hợp:
Trần Danh Uy

Phòng Hành chính tổng hợp có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Trung tâm trong các lĩnh vực: Tài chính, tổ chức, hành chính và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quản lý, thực hiện các vấn đề về tài chính, các chế độ của người lao động, nghĩa vụ với Nhà nước. 

- Quản lý quỹ theo đúng quy định của Nhà nước.

- Quản lý con dấu, lưu trữ hồ sơ cán bộ, hồ sơ công việc, văn bản đi, văn bản đến. Soạn thảo, kiểm tra và trình ký văn bản.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật do Giám đốc Trung tâm giao.

b. Phòng Tư vấn và xúc tiến đầu tư:


Trưởng phòng 
TVXT Đầu tư:
Nguyễn Đình Quyết

Phòng Tư vấn và xúc tiến đầu tư có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm hoạt động: Thực hiện dịch vụ sự nghiệp công, tư vấn và xúc tiến đầu tư:

- Dịch vụ sự nghiệp công:

+ Dịch vụ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư và cơ hội đầu tư vào các Khu công nghiệp.

Dịch vụ hỗ trợ tìm hiểu thủ tục hành chính; cung cấp, giải đáp thông tin cho người lao động và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

+ Dịch vụ hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp về việc giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ.

- Thực hiện tư vấn đầu tư, tư vấn cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

- Dịch vụ khác:

+ Tổ chức thực hiện việc tiếp xúc, gặp gỡ, cung cấp tư liệu, dữ liệu với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức để vận động, tuyên truyền, quảng bá đầu tư - thương mại vào các khu công nghiệp Bắc Ninh.

+ Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, làm việc với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; thực hiện việc đón tiếp, bố trí đi lại, ăn, ở, phục vụ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu, khu công nghiệp, dự hội thảo, hội nghị…

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật do Giám đốc Trung tâm giao.

c. Phòng Tư vấn quản lý dự án:


Trưởng phòng 
QL Dự án:
Nguyễn Văn Huy

Phòng Tư vấn quản lý dự án có nhiệm vụ tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Trung tâm về lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình cụ thể như sau:

- Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Tư vấn khảo sát thiết kế;

- Tư vấn giám sát công trình xây dựng trong các KCN;

- Tư vấn quản lý dự án;

- Tư vấn thủ tục cấp Giấy phép xây dựng;

- Tư vấn lập hồ sơ hoàn công, sở hữu tài sản trên đất...;

- Thi công công trình công nghiệp và dân dụng;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật do Giám đốc Trung tâm giao.

d. Phòng Dịch vụ:


Trưởng phòng 
Dịch vụ:

Lê Khắc Huy

Phòng Dịch vụ có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về các hoạt động Dịch vụ, thực hiện các hoạt động dịch vụ chủ yếu như sau:

- Thực hiện các dịch vụ lập hồ sơ giải phóng mặt bằng;

- Thực hiện tập huấn và  cấp chứng chỉ vệ sinh, an toàn lao đông trong các khu công nghiệp;

- Thực hiện kết nối khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân trong các khu công nghiệp;

- Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật do Giám đốc Trung tâm giao.
Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ