Xây dựng nền hành chính khoa học, hiện đại
09:59 05/12/2022
Bắc Ninh hiện có 166 cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đạt tỷ lệ 100%. Việc chuẩn hóa các quy trình hoạt động theo ISO tại khối các cơ quan này đang góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng nền hành chính khoa học và xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Qua đợt đánh giá vừa qua của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, tại 166 cơ quan bao gồm: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; 19 Sở, ban, ngành, 8 UBND huyện, thành phố và các cơ quan chuyên môn trực thuộc; 9 Chi cục và các đơn vị trực thuộc các Sở, ngành; 126 UBND xã, phường, thị trấn; 3 cơ quan ngành dọc (Cục thuế tỉnh, Kho bạc tỉnh, Cục Quản lý thị trường), kết quả duy trì, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 khá tốt. Trong đó, các đơn vị được đánh giá mức độ xuất sắc tăng 11% so với năm 2021, đạt 52/166 (chiếm 31,3%); tốt 51 đơn vị (chiếm 30,7%), khá 58 đơn vị (chiếm 35%).
Các cơ quan nhà nước cơ bản chấp hành nghiêm túc việc duy trì, áp dụng quy trình ISO theo mô hình khung thành lập, hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO cơ sở, thực hiện phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo và thành viên Ban chỉ đạo đầy đủ, xây dựng, ban hành và kiểm soát quy trình hệ thống và quy trình tác nghiệp, xây dựng chính sách, mục tiêu chất lượng, tổ chức đánh giá nội bộ, phối hợp giám sát thực hiện định kỳ ...Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch và đầy đủ tại trụ sở, giải quyết theo quy trình có sẵn nên tiết kiệm thời gian, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Cũng nhờ công cụ ISO, các đơn vị kịp thời theo dõi được quá trình giải quyết công việc, kiểm soát tài liệu tốt hơn, từ đó, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động quản lý, phục vụ tốt cho nhiệm vụ cải cách hành chính. Việc áp dụng ISO cũng tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức… trong thực thi nhiệm vụ; thái độ giao tiếp với người dân ngày càng được cải thiện.

 

Cục Thuế tỉnh gắn việc duy trì, áp dụng ISO với hiện đại hóa cải cách hành chính.

 

Là đơn vị có sự tiếp xúc gần với người dân, doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh nhận thức rõ những lợi ích mà ISO mang lại. Cục Thuế tỉnh ban hành bộ tài liệu theo tiêu chuẩn ISO bao gồm: 1 mô hình khung và 4 văn bản hướng dẫn, 7 quy trình xử lý công việc nội bộ, 20 thủ tục hành chính xử lý công việc liên quan tới hầu hết nghiệp vụ của ngành như: giải quyết các thủ tục hành chính, thông báo phát hành hóa đơn, đăng ký mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế; miễn, giảm, hoàn thuế; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, kiểm tra, thanh tra thuế, tiếp công dân... Nhiều thủ tục hành chính được đơn giản, rút gọn, nhiều dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3,4. Kết quả tại buổi đánh giá của Ban chỉ đạo triển khai ISO cấp tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì vào tháng 10 vừa qua, Cục Thuế tỉnh được xếp loại xuất sắc trong việc duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO.
Tuy nhiên, vẫn có một số đơn vị hành chính đạt chất lượng trung bình, yếu. Ở các cơ quan này và tại một số cấp xã, phường, công tác duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO chưa thường xuyên; việc tổ chức đánh giá nội bộ, rà soát quy trình còn hình thức và chưa bảo đảm chất lượng, công tác chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo chưa đầy đủ, chưa nghiêm túc…
 Để theo sát và cải thiện việc áp dụng, duy trì ISO tại các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thường xuyên đôn đốc, định kỳ kiểm tra, đánh giá tại các đơn vị này; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức trong việc tuân thủ các quy trình ISO; phổ biến kịp thời các văn bản có liên quan, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức. Hướng dẫn các đơn vị chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện hàng năm, thường xuyên tự kiểm tra công tác duy trì, áp dụng để kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế; cập nhật, sửa đổi, bổ sung kịp thời bộ quy trình đang áp dụng bảo đảm chất lượng, phù hợp với Bộ thủ tục hành chính giải quyết công việc của mỗi cơ quan theo chức năng nhiệm vụ. Gắn việc duy trì, áp dụng ISO với ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tại các cơ quan hành chính nhà nước.

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ