Hình thành chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI
08:56 02/02/2021
Ngày 14/1, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tham quan các doanh nghiệp tham gia cải tiến theo ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công thương và Samsung Việt Nam. 

Chỉ thị nêu rõ: Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; là năm đầu tiên đất nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021 – 2030. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức đan xen, đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây ra suy thoái trầm trọng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tác động tiêu cực tới mọi mặt của kinh tế, xã hội.

Thực hiện thành công chủ đề công tác năm 2021

Bắc Ninh quyết tâm thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 là: “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, nêu gương; tập trung phòng, chống dịch Covid -19 và phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”.

Trong đó, các trọng tâm chỉ đạo điều hành trong năm 2021 tập trung nghiên cứu, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh; các nội dung tồn tại, hạn chế và các giải pháp định hướng triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai trong giai đoạn 5 năm, đồng thời căn cứ các mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, xây dựng cụ thể các nhiệm vụ sẽ triển khai thực hiện trong năm 2021.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ lớn của tỉnh năm 2021 trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi để phát triển bền vững, phục hồi và tạo đà tăng trưởng kinh tế; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; Tập trung hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Phát triển nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ; phát huy giá trị văn hóa, con người Bắc Ninh – Kinh Bắc; thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên; ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tăng cường công tác quốc phòng quân sự địa phương và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hình thành chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; tham mưu ban hành các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, các ngành, lĩnh vực trọng yếu. Nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, kịp thời giải quyết các kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp.

Tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển và thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, tạo động lực cho phát triển kinh tế; triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI, hình thành chuỗi cung ứng.

Sở Công thương tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong biên bản ghi nhớ đã ký giữa UBND tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công thương và công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh.

Hình thành “Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp Bắc Ninh” và thành lập “Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh trạnh, thúc đẩy khả năng kết nối giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp FDI và trên toàn cầu.

Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển thương mại tỉnh Bắc Ninh theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2025”; Thực hiện việc cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng thương mại ở khu vực nông thôn, đẩy nhanh việc thu hút các dự án đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, có quy mô, tính chất cấp vùng và khu vực, trọng tâm là dự án Khu liên hợp – dịch vụ nông sản - chợ đầu mối Thuận Thành.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch gắn với chăm lo đời sống nhân dân

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế và chất lượng công tác y tế dự phòng. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh lây truyền khác trong năm; nâng cao năng lực giám sát phát hiện dịch bệnh, đặc biệt dịch bệnh Covid 19; đảm bảo các yêu cầu về cách ly đối với các đối tượng nhập cảnh về từ khu vực có dịch.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên địa bàn tỉnh; chú trọng phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, đào tạo và đào tạo lại chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội; chú trọng chính sách nhà ở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp tập trung.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  tập trung công tác tuyên truyền, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, nhất là các di tích Quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia tiêu biểu, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, ... gắn với phát triển du lịch.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm, tăng cường quản lý về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; quản lý chặt chẽ sản phẩm thực phẩm sản xuất và lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, phát triển nền tảng Chính quyền điện tử/Chính quyền số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng hạ tầng số để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Triển khai các hợp phần của thành phố thông minh được giao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính công tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của Trung tâm Hành chính công; đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công cấp độ 3, 4 góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại, thuận lợi trong khai thác, thực hiện thủ tục hành chính.


bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ