Các Bộ Luật, Luật
16:28 29/09/2010

- Luật Đầu tư năm (Luật số: 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020)

==========================================================

- Luật Doanh nghiệp (Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014)

==========================================================

- Luật Xây dựng 2014 (Luật số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014)

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số: 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020)

==========================================================

- Bộ luật Lao động (Bộ luật số: 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019)

==========================================================

Luật Bảo vệ môi trường (Luật số: 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020)

==========================================================

- Luật Đất đai (Luật số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013)

==========================================================

- Luật Thương mại (Số: 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005)

==========================================================

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (Luật số: 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008)

- Văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (Số: 14/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014)

==========================================================

Luật Thuế xuất khẩu nhập khẩu (Luật số: 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016)

==========================================================

- Luật Thống kê (Luật số: 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015)

==========================================================

- Luật Hải quan (Luật số: 89/2015/QH13 ngày 23/6/2014)

==========================================================

- Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số: 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014)

==========================================================

- Luật phá sản (Luật số: 51/2014/QH13 ngày 19/6/2014)

==========================================================

- Luật Tài nguyên nước (­Luật số: 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012)

==========================================================

Luật Hóa chất (Luật số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007)

==========================================================

- Luật Kinh doanh bất động sản (Luật số: 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)

==========================================================

- Luật Bảo vệ người tiêu dùng (Luật số: 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010)

==========================================================

- Luật đầu tư công (Luật số: 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014)

==========================================================

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số: 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014)

==========================================================

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế (Luật số: 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014)

==========================================================

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (Luật số: 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013)

==========================================================

 -Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp  (Luật số: 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013)

==========================================================

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số: 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020)

==========================================================

Luật An toàn, Vệ sinh lao động (Luật số: 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015)

==========================================================

Luật Việc làm (Luật số: 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013)
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
TÌNH HÌNH PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẮC NINH Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ