Các Nghị định của Chính phủ
16:28 29/09/2010

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

- Nghị định số 188/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51/1999/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC (SỬA ĐỔI) SỐ 03/1998/QH10

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP  ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27/2003/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2000/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2000 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số : 101/2006/NĐ-CP, ngày 21 tháng 9 năm 2006 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số: 72/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số : 78/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số: 88/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 8 năm 2006 Về đăng ký kinh doanh

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số: 95/2006/NĐ-CP, ngày 08 tháng 9 năm 2006 Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


II. LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP

- Nghị định 219/2013/NĐ-CP quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

==============================================================================

- Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

==============================================================================

- Nghị định số 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 12 năm 2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

==============================================================================

- Nghị định  Số: 152/2004/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 164/2003/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2003QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

==============================================================================

- Nghị định số : 02/2000/NĐ-CP Về đăng ký kinh doanh

==============================================================================

Nghị định số03/2000/NĐ-CP  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 08/1998/NĐ-CP NGÀY 22/1/1998 CỦA CHÍNH PHỦ: VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 06/2003/ND-CP NGÀY 22/01/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU


III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 08/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

==============================================================================

Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

==============================================================================

- Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

==============================================================================

- Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

==============================================================================

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ  Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

- Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

==============================================================================

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

==============================================================================


V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

- Nghị định  08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Phụ lục kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP

==============================================================================

- Nghị đinh 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của chính phủ: sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.

==============================================================================

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên nước.

==============================================================================

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.

==============================================================================

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

​​​​​​​==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


VI. LĨNH VỰC THANH TRA-KIỂM TRA

- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA


VII. LĨNH VỰC KHÁC

-  Nghị định Số: 82/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

==============================================================================

- Công văn Số: 120/LĐTBXH-TL v/v: triển khai thực hiện Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 07/2003/NĐ-CP NGÀY 30/1/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/1999/NĐ-CP NGÀY 8/7/1999 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2000/NĐ-CP NGÀY 5/5/2002 CỦA CHÍNH PHỦ

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 88/1999/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ ĐẤU THẦU

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2003/NĐ-CP VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐẤU THẦU BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2000/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ


Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ