Các Nghị định của Chính phủ
16:28 29/09/2010

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

- Nghị định số 188/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51/1999/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC (SỬA ĐỔI) SỐ 03/1998/QH10

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP  ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27/2003/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2000/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2000 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số : 101/2006/NĐ-CP, ngày 21 tháng 9 năm 2006 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số: 72/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số : 78/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số: 88/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 8 năm 2006 Về đăng ký kinh doanh

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số: 95/2006/NĐ-CP, ngày 08 tháng 9 năm 2006 Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


II. LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP

- Nghị định 219/2013/NĐ-CP quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

==============================================================================

- Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

==============================================================================

- Nghị định số 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 12 năm 2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

==============================================================================

- Nghị định  Số: 152/2004/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 164/2003/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2003QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

==============================================================================

- Nghị định số : 02/2000/NĐ-CP Về đăng ký kinh doanh

==============================================================================

Nghị định số03/2000/NĐ-CP  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 08/1998/NĐ-CP NGÀY 22/1/1998 CỦA CHÍNH PHỦ: VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 06/2003/ND-CP NGÀY 22/01/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU


III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 08/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

==============================================================================

NGHỊ ĐỊNH Số: 11/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

==============================================================================

- Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

==============================================================================

- Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 46/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

==============================================================================

- Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương


==============================================================================

- Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

==============================================================================

- Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

==============================================================================

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ  Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

==============================================================================

- Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động

==============================================================================

- Văn bản hợp nhất 19/11/2015 hợp nhất Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 và Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động

==============================================================================

- Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

==============================================================================

- Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

==============================================================================

- Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

==============================================================================

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

==============================================================================

Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

- Nghị định  08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Phụ lục kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP

==============================================================================

- Nghị đinh 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của chính phủ: sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.

==============================================================================

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên nước.

==============================================================================

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.

==============================================================================

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

​​​​​​​==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


VI. LĨNH VỰC THANH TRA-KIỂM TRA

- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA


VII. LĨNH VỰC KHÁC

-  Nghị định Số: 82/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

==============================================================================

- Công văn Số: 120/LĐTBXH-TL v/v: triển khai thực hiện Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 07/2003/NĐ-CP NGÀY 30/1/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/1999/NĐ-CP NGÀY 8/7/1999 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2000/NĐ-CP NGÀY 5/5/2002 CỦA CHÍNH PHỦ

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 88/1999/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ ĐẤU THẦU

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2003/NĐ-CP VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐẤU THẦU BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2000/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ


Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh TÌNH HÌNH PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẮC NINH
Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ