Các văn bản hành chính
16:26 29/09/2010

I. CÁC QUY CHẾ BIÊN BẢN ỦY QUYỀN

1. Quy chế hoạt động của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh

2. Quyết định ban hành và Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Bắc Ninh.

3. Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các KCN Bắc Ninh với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh.

4. Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các KCN Bắc Ninh với Công an tỉnh Bắc Ninh.

5. Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các KCN Bắc Ninh với Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

6. Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các KCN Bắc Ninh với Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

7. Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các KCN Bắc Ninh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

8. Biên bản ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN và Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các KCN Bắc Ninh Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Ninh.

9. Quy chế Phối hợp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ban hành năm 2020 

10. Quy chế phối hợp Giữa Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh - Công an tỉnh Bắc Ninh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

11. Quy chế phối hợp Giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh và Sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Ninh trong việc giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

12. Quy chế phối hợp Giữa Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh và Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh về thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Số: 113 BKH/ KCN, Về việc uỷ quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

Số: 1075/2001/QĐ–BTM, Uỷ quyền Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp

Số: 233/1998/QĐ-TTg, Về việc phân cấp, uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài

QUYẾT ĐỊNH 189/2000/QĐ-BTC NGÀY 24/11/2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT, MẶT NƯỚC, MẶT BIỂN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

QUYẾT ĐỊNH 386/QĐ-TTG: VỀ VIỆC PHÂN CẤP CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

QUYẾT ĐỊNH 53/QĐ-TTG NGÀY 26/3/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Số: 1224/QÐ-TTg, Về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 09/2005/QĐ-BXD  NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ  ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI  TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM"

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 10/2005/QĐ-BXD NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 11/2005/QĐ-BXD NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUYẾT ĐỊNH 227/QĐ-BKH NGÀY 17/5/2001 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: BAN HÀNH DANH MỤC VẬT TƯ XÂY DỰNG TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

Kế hoạch 196/KH-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025

Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2025


IV. LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH 1091/1999/QĐ-BKHCNMT NGÀY 22/6/99 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

QUYẾT ĐỊNH 1447/1999/QĐ-BTM NGÀY 10/12/99 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ THUÊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA NƯỚC NGOÀI

QUYẾT ĐỊNH 718/2001/QĐ-BKH NGÀY 07/12/2001 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VỀ VIỆC DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP PHẢI ĐẢM BẢO XUẤT KHẨU ÍT NHẤT 80% SẢN PHẨM

 

V. LĨNH VỰ MÔI TRƯỜNG

- Quyết định 222/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2025.

- Quyết định số 325/QĐ-BCĐ ngày c14/12/2018 của Ban Chỉ đạo về việc ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ cấp nước an toàn cấp tỉnh Bắc Ninh.

- Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh Bắc Ninh.

- Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của chỉ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố dánh sách thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường và Nghị Quyết số 05-NQ/TU ngày 08/11/2016 của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường.

Văn bản số 1307/BQL-MT ngày 11/11/2016 của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh v/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các KCN.


VI. LĨNH VỰ LAO ĐỘNG

Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ủy quyền chấp thuận sử dụng người nước ngoài

 

VII. VĂN BẢN KHÁC

Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Quyết định về việc ban hành Quy trình thụ lý hồ sơ chấm dứt hoạt động dự ánvà thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trong các Khu công nghiệp Bắc Ninh

 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  SỐ 1088/2006/QĐ-BKH NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

 


 

Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ