Các Thông tư
16:28 29/09/2010

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Thông tư số: 16/2015/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam và phụ lục I, II  (Phụ lục III tải tại đây)

===================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 12/2000/TT-BKH NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

===================================================================

Thông tư của Bộ Tài chính Số 13/2001/TT-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2001 Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

===================================================================

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN XEM XÉT CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ SỐ: 1940/1997/TT BKHCN&MT

===================================================================

THÔNG TƯ SỐ 07/BKH-VPXT NGÀY 29/4/97 CỦA BỘ KH&ĐT HƯỚNG DẪN BỔ SUNG 1 SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI


II. LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP

THÔNG TƯ Số: 113/2005/TT-BTC Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

===================================================================

THÔNG TƯ 22/TT-BTM NGÀY 15/12/2000 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2000/NĐ-CP NGÀY 31/7/2000 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VỀ XUẤT NHẬP KHÂỦ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI KHÁC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

===================================================================

THÔNG TƯ 06/TT-TCHQ NGÀY 31/10/2000 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN: HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

===================================================================

THÔNG TƯ SỐ 82 2002/TT-BTC NGÀY 18/09/2002 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 122/2000/TT-BTC NGÀY 29/12/2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2000/NĐ-CP NGÀY 29/12/2000 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ

===================================================================

THÔNG TƯ 81/TT-BTC NGÀY 30/6/1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/1999/QĐ-TTG NGÀY 26/3/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

===================================================================

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 772/2001/TTLT NGÀY 21/5/2001 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THẾ CHẤP GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

===================================================================

THÔNG TƯ 68/TT-BTC NGÀY 24/8/2001 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: HƯỚNG DẪN HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN THU ĐÃ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

===================================================================

THÔNG TƯ 59/1997/TT-BTC NGÀY 12/5/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 95/1997/TT-BTC NGÀY 29/12/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ KẾT VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TẠI VIỆT NAM

===================================================================

THÔNG TƯ 31/TT-BTC NGÀY 21/5/2001 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ƯU ĐÃI VỀ THUẾ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 128/2000/ QĐ- TTG NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM

===================================================================

THÔNG TƯ 95/1997/TT-BTC NGÀY 29/12/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ KẾT VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TẠI VIỆT NAM

===================================================================

THÔNG TƯ SỐ 90/2002/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ BÁN CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NHƯNG GIAO HÀNG CHO DOANH NGHIỆP KHÁC TẠI VIỆT NAM THEO CHỈ ĐỊNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT, GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU

===================================================================

THÔNG TƯ SỐ 70 TC/QLCS NGÀY 07/10/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT, GÓP VỐN LIÊN DOANH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/CP NGÀY 17/12/1996 CỦA CHÍNH PHỦ

===================================================================

THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 679 TT/ĐC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

===================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 60 TC/CĐKT NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

===================================================================

THÔNG TƯ 37/2000/TT-BTC NGÀY 05/5/2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 95/1997/TT-BTC NGÀY 29/12/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THICH NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ KẾT VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TẠI VIỆT NAM

===================================================================

Thông tư số 22/2002/TT-BTC ngày 11/3/2002 về việc hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp nhà nước Việt nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động

===================================================================

THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 132 /1999/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN BÁN CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Thông tư Số : 19 /2009/TT - BXD của Bộ Xây dựng ngày 30 tháng 6  năm 2009 Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các KCN và KKT

===================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 05/2005/TT-BXD NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI TUYỂN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

===================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 06/2005/TT-BXD NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG GIÁ CA MÁY VÀ  THIẾT BỊ THI CÔNG

===================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 07/2005/TT-BXD NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

===================================================================

THÔNG TƯ 08/2005/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ

===================================================================

THÔNG TƯ Số: 09/2005/ TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng

===================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ XङY DỰNG SỐ 11/2005/TT-BXD NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

===================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 12/2005/TT-BXD NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

===================================================================

Thông tư Số : 16/2000/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam.

===================================================================

THÔNG TƯ SỐ 04/BXD-KTQH NGÀY 30/7/1997 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/CP NGÀY 24/4/1997 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI VIỆC LẬP, XÉT DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT, QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH THỈẾT KẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH THUỘC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO

===================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 08/2005/TT-BXD NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07/02/2005 CỦA CHÍNH PHỦ


IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

- Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ  LĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao dộng đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

===================================================================

- Thông tư 07/2016/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2016  của Bộ LĐTBXH Quy định một số nội dung thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh

===================================================================

- Thông tư 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ y tế Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp 

===================================================================

- Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016  của Bộ LĐTBXH Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 

===================================================================

- Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ LĐTBXH ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ LĐTBXH

===================================================================

- Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ LĐTBXH Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

===================================================================

- Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ LĐTBXH Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

===================================================================

- Thông tư 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động

===================================================================

- Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ LĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

===================================================================

- Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ LĐTBXH Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

===================================================================

- Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ LĐTBXH Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

===================================================================

- Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04 tháng 9 năm 2007 Quyđịnh việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

===================================================================

- Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ LĐTBXH Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Phụ lục)

===================================================================

- Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ LĐTBXH Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công theo đơn đặt hàng

===================================================================

- Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ LĐTBXH Quy định chế độ báo cáo thống kê, tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội (Biểu mẫu)

===================================================================

- Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ LĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm


V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG


- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ Môi trường.

===================================================================

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP vê thoát nước và xử lý nước thải.

===================================================================

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chấ và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.


VI. LĨNH VỰC KHÁC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ ĐĂNG KÝ CON DẤU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN BAN HÀNH 

===================================================================

Thông tư Số: 114/2004/TT-BTC,  ngày 26 tháng 11 năm 2004, Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

===================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 02/2001/TT-BKHCNMT NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2001 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN:

+ Tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm, ứng dụng công nghệ mới về sinh học, công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông, xử lý ô nhiễm môi trường hoặc xử lý chế biến các chất thải thuộc Dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư;

+ Các vấn đề liên quan đến Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng; đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

===================================================================

THÔNG TƯ 04/2003/TT-BTC NGÀY 10/01/2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2002/QĐ-TTG NGÀY 24/06/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HÓA THÔNG QUA HỢP ĐỒNG

===================================================================

THÔNG TƯ SỐ 162/TCHQ-TT NGÀY 14/7/97 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 36/CP NGÀY 24/4/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO

===================================================================

THÔNG TƯ LIÊN BỘ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13/TTLB NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC THUÊ TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỂ QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

===================================================================

THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 02/TTLB NGÀY 25/02/97 CỦA BỘ KH&ĐT BỘ XD- BỘ TM HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐẤU THẦU (BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH 43/CP NGÀY 16/7/96 CỦA CHÍNH PHỦ)

===================================================================

THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 01/LB NGÀY 31/3/1997 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ VÀ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỐNG KÊ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ BÊN NƯỚC NGOÀI THAM GIA HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

===================================================================

THÔNG TƯ  Số: 95 /2005/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ

===================================================================

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 55 /2005/TTLT-BNV-VPCP, ngày 06 tháng 5 năm 2005 Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản


Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ