BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
10:59 27/12/2021
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Kế hoạch cải cách hành chính - Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 theo đúng văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; - Các tiêu chí của kế hoạch đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh chỉ đạo sát sao và đạt 100% kế hoạch đề ra.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Thực hiện ban hành 18 văn bản nhằm chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả công tác Cải cách hành chính, cụ thể: 04 kế hoạch (Kế hoạch CCHC năm 2021, Kế hoạch Tuyên truyền công tác CCHC năm 2021, Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021, Kế hoạch Kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh năm 2021); 04 báo cáo CCHC hàng quý, 6 tháng và cả năm 2020; 10 báo cáo đột xuất về công tác CCHC gửi UBND tỉnh, Sở TT&TT, Viện nghiên cứu phát triển KTXH tỉnh. 100% nội dung của các Kế hoạch và báo cáo trên đều thực hiện đúng theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị của các Sở ban ngành.

- Hàng tháng, thông qua các cuộc họp giao ban, Lãnh đạo Ban chỉ đạo Văn phòng Ban làm đầu mối thông báo đến các phòng, đơn vị trực thuộc đôn đốc việc thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy trình, quy định.

- Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong hội nghị giao ban cơ quan hàng tháng;

- Việc bình xét, đánh giá cuối năm trong tổ chức Đảng, chính quyền gắn với đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), chú trọng những tập thể, cá nhân có sáng kiến, đề xuất trong công tác CCHC.

3. Kiểm tra cải cách thủ tục hành chính

- Việc xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC của Ban được thực hiện song song với việc kiểm tra thực hiện.

- Ban thường xuyên thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, rà soát TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC theo quy định, theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh; Đồng thời thực hiện nghiêm quy định về công tác kiểm tra, đánh giá giám sát định kỳ.

4. Về công tác tuyên tuyền CCHC

- Ban chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC ngay từ đầu năm 2021 nhằm đảm bảo thực hiện công tác tuyên truyền công tác CCHC được sát sao, thường xuyên và đạt hiệu quả.

- Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên tại các cuộc họp giao ban hàng tháng của cơ quan, trong các cuộc họp sơ kết, tổng kết của cơ quan, các cuộc họp BCH Đảng bộ, các buổi sinh hoạt đảng định kỳ của các Chi bộ trực thuộc, ở các cuộc tọa đàm, trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn của Đoàn Thanh niên tại Ban.

- Công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện lồng ghép trong các buổi tọa đàm, tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền về Luật Bảo hiểm, Luật Lao động, Luật Thuế, các cuộc đối thoại trực tiếp và trực tuyến … với các đối tượng là Doanh nghiệp, người lao động làm việc trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đặc biệt, vào ngày 17.7.2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh đã thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, lên danh sách khách mời là các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI hoạt động trong các khu công nghiệp; phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, cơ sở vật chất để phục vụ Hội nghị đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp năm 2021. Trong buổi đối thoại, những kiến nghị, vấn đề doanh nghiệp đưa ra liên quan đến nội dung đầu tư, thủ tục hành chính, các điều kiện an toàn phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo sản xuất… đều được giải đáp thỏa đáng trên tinh thần lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ cao nhất cho doanh nghiệp.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

1. Cải cách thể chế

1.1 Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, môi trường, việc làm, thương mại quốc tế…

1.2. Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền đơn vị:

Tiến hành rà soát các Quy chế phối hợp ký giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh với các Sở, ngành liên quan về quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp Bắc Ninh.

1.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại đơn vị

a) Xây dựng và ban hành các văn bản QPPL:

Tham gia rà soát, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền tiến hành hủy bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn chuyên ngành có liên quan tới hoạt động của cơ quan, đơn vị.

 

b) Rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL:

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản QPPL tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh được thực hiện 100% theo đúng kế hoạch.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban luôn thực hiện theo đúng các văn bản quy định của pháp luật hiện hành và các Quy trình thủ tục hành chính đã ban hành theo các Quyết định của UBND tỉnh. Cụ thể, theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố danh mục TTHC công bố mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh.

Hiện tại, bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban bao gồm 42 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý Đầu tư (21 TTHC); Lĩnh vực Thương mại quốc tế (05 TTHC); Lĩnh vực Việc làm (08 TTHC); Lĩnh vực Xây dựng (08 TTHC).

Số luợng dịch vụ công (DVC) trực tuyến là 18 TTHC (chiếm 42,86%) trong đó: DVC mức độ 3 là 13 TTHC, chiếm 30,95%; DVC mức 4 là 05 TTHC, chiếm 11,905.

Số lượng TTHC thực hiện “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh là 10 TTHC, chiếm tỷ lệ 38,46% trên số lượng 26 TTHC có phát sinh hồ sơ.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như: cá nhân, doanh nghiệp có thể đến Ban (qua bộ phận tiếp nhận TTHC, các phòng chuyên môn) để cán bộ Ban tư vấn trực tiếp; qua Trung tâm HCC tỉnh; có thể lên trang thông tin của Ban để cập nhật thông tin; thông qua đường dây nóng của Ban…Ban thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản liên quan đến TTHC khi có thay đổi lên website của Ban để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện tốt khi có nhu cầu.

c) Tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các văn bản QPPL:

Việc tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các văn bản QPPL diễn ra đầy đủ, đúng theo quy định. Các đơn vị trực thuộc Ban đều thực hiện đúng theo nội dung quy định tại các văn bản QPPL.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Kiểm soát ban hành mới các TTHC:

- Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính đã ban hành. Trong năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh đã căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của các Bộ ngành cấp trên để kịp thời thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành các thủ tục hành chính mới theo đúng nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy định mới của Trung ương. Cụ thể, Ban đã có Tờ trình 09/TTr-BQL ngày 30.7.2021 v/v công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi;  TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh cùng Danh mục TTHC đi kèm trình UBND tỉnh.

 

2.2. Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC:

- Việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08.6.2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC và kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC hàng năm của UBND tỉnh.

 Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh thường xuyên tiến hành rà soát lại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban để thực hiện đơn giản hóa TTHC. Tuy nhiên, do Ban đã nghiên cứu và thực hiện đơn giản hóa TTHC về mặt thời gian xuống tối thiểu để đảm bảo chất lượng cho TTHC được giải quyết nên trong năm 2021: để đảm bảo chất lượng kết quả thực hiện thủ tục hành chính thì về thời gian giải quyết cần được áp dụng theo thời gian của Bộ thủ tục hành chính đã được công bố; để đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ, căn cứ pháp lý và chức năng quản lý nhà nước thì thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, những yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC và các căn cứ pháp lý của TTHC cần được đảm bảo đầy đủ theo Bộ thủ tục đã công bố.

- Thường xuyên tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp,… về quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh (thông qua các hình thức như: phản ánh trực tiếp, bằng văn bản, e-mail, điện thoại, zalo…). Trong năm 2021, Ban không phải thực hiện viết thư xin lỗi doanh nghiệp về việc để xảy ra hồ sơ quá hạn trong giải quyết TTHC.

2.3. Về công khai thủ tục hành chính:

-  Công khai 100% thủ tục hành chính tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh theo quy định của Chính phủ và của tỉnh tại Trung tâm Hành chính tỉnh cũng như trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên website của Ban (iza.bacninh.gov.vn). Đồng thời, cập nhật nội dung thay đổi ngày khi có sự điều chỉnh về TTHC.

Góp phần nâng cao hiệu quả của Bộ phận “Một cửa”; tạo điều kiện tốt nhất để giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp, ngay từ khi thành lập Trung tâm HCC tỉnh, Ban đã tiến hành đưa toàn bộ 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban sang thực hiện tại Trung tâm HCC tỉnh theo Quyết định công bố TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh của UBND và hiện tại Bộ phận Tiếp nhận TTHC của Ban vẫn duy trì hoạt động rất hiệu quả bên Trung tâm HCC tỉnh.

Thực hiện chủ trương của tỉnh, trong năm 2021, Ban đã đăng ký 10/26 TTHC phát sinh hồ sơ (chiếm tỷ lệ 38,46%) thực hiện theo hình thức ”5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tại văn bản số 2039/BQL-VP ngày 14.10.2021; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đối với 100% TTHC; Đăng ký và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 18 TTHC (chiếm 42,86%) trong đó: DVC mức độ 3 là 13 TTHC, chiếm 30,95%; DVC mức 4 là 05 TTHC, chiếm 11,905.

- Thực hiện tốt việc nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTG ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban duy trì thực hiện nghiêm túc các quy định về đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ cơ quan theo Đề án của Bộ Nội vụ và Kế hoạch của UBND tỉnh. Mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của công chức của Ban tại Trung tâm HCC tỉnh đạt kết quả cao.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

3.1. Kết quả rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của cơ quan, đơn vị:

a/ Đánh giá mô hình tổ chức, chất lượng hoạt động của Ban:

- Căn cứ: Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018); Thông tư số 12/2021/TT-BKHĐT, ngày 28/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Công văn số 3787/UBND-KTTH, ngày 30/10/2020 V/v rà soát, đăng ký các đề án, báo cáo trong chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Báo cáo số 31/BC-UBND, ngày 22/4/2021 v/v Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng tư năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021; Công văn số 2109/UBND-KTTH, ngày 16/7/2021 V/v ban hành danh mục chương trình, đề án báo cáo 6 tháng cuối năm 2021;

Căn cứ văn bản số 1076/BQL-VP ngày 12/11/2020 của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh V/v đăng ký đề án, báo cáo trong chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh.

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã tiến hành xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh v/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, đồng thời gửi bản dự thảo Quyết định và Quy định nêu trên xin ý kiến đóng góp của 08 Sở ngành liên quan trong tỉnh, gồm: Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp tỉnh. Ban quản lý các KCN đã tiến hành tổng hợp ý kiến đóng góp của các Sở, ngành nêu trên và tiến hành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện bản dự thảo để báo cáo UBND tỉnh. (Có bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các Sở, ngành kèm theo).

- Tháng 12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (hướng dẫn thi hành Nghị định 82/2018/NĐ-CP);

Tuy nhiên, đến đầu năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Ban quản lý các KCN, KKT và KCX cử đại diện tham gia Ban soạn thảo xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP (văn bản số 1034/BKHĐT-QLKKT, ngày 26/02/2021). Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã có văn bản cử 01 đ/c Phó Trưởng Ban tham gia Ban soạn thảo trên (văn bản số 240/BQl-VP, ngày 04/3/2021).

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, 02 lần tổ chức lấy ý kiến các Ban quản lý:

+ Lần 1: Văn bản số 3493/BKHĐT-QLKKT, ngày 07/6/2021 V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã tham gia ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 994/BQL-ĐT, ngày 23/6/2021 V/v đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP).

+ Lần 2: Văn bản số 4521/BKHĐT-QLKKT, ngày 13/7/2021 V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP (lần 2).

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã tham gia ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1380/BQL-VP, ngày 27/7/2021 V/v góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP).

- Do vậy, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã có văn bản báo cáo và đề nghị UBND tỉnh cho phép cơ quan lùi thời hạn báo cáo việc thực hiện Nghị định 82/2018/NĐ-CP trong chương trình là việc của BCH Đảng bộ tinhr tháng 10/2021 đến khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế chính thức được ban hành.

- Thực hiện rà soát, xây dựng các báo cáo về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ gửi Sở Nội vụ tỉnh, như: Báo cáo việc thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (số 01/BC-BQL, ngày 05/01/2021); Báo cáo tình hình thực hiện công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 2017-2021 (số 122/BC-BQL, ngày 09/11/2021); Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 và hàng năm (số 94/BC-BQL, ngày 01/9/2021); Báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TWW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC (số 74/BC-BQL, ngày 16/7/2021).

 3.2. Về kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị

- Duy trì thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban quản lý các KCN và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển KCN).

- Duy trì hoạt động hiệu quả của Bộ phận tiếp nhận TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, các bộ phận chuyên môn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban thực hiện đúng chuyên môn và giải quyết kịp thời hồ sơ TTHC.

3.3. Về thực hiện phân cấp quản lý

- Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh và chỉ đạo của tỉnh về sắp xếp số lượng cấp phó, theo đó không có phòng, đơn vị trực thuộc nào quá 02 phó Trưởng phòng.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế ủy quyền và phân cấp theo quy định hiện hành của Chính phủ và UBND tỉnh.

3.4. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại

- Việc ban hành các quy định, quy chế phối hợp, đổi mới quy trình, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của doanh nghiệp khi đến làm việc luôn được thực hiện theo đúng quy định.

- Duy trì hoạt động hiệu quả của Bộ phận tiếp nhận TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cũng như hoạt động của các phòng chuyên môn tại Ban. Hiện tại, bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban bao gồm 42 thủ tục hành chính thuộc 04 lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý Đầu tư (21 TTHC); Lĩnh vực Thương mại quốc tế (05 TTHC); Lĩnh vực Việc làm (08 TTHC); Lĩnh vực Xây dựng (08 TTHC) và 03 TTHC giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp với Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường.

- Do bộ phận Tiếp nhận TTHC đặt tại Trung tâm HCC tỉnh nên cơ sở vật chất do Trung tâm HCC tỉnh cung cấp.

-                     Tổng số cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh là 02 cán bộ chuyên trách. Các cán bộ thực hiện tiếp nhận TTHC là những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, nắm chắc các quy định tại các văn bản chỉ đạo. Luôn có ý thức kỷ luật, chấp hành tốt mọi nội quy, quy định tại cơ quan và Trung tâm HCC tỉnh; phong cách chuyên nghiệp; thái độ niềm nở, tận tình hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện tốt việc nộp hồ sơ theo đúng quy trình, quy định.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

4.1. Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức

- Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh đang thực hiện Đề án tinh giản biên chế đã được tỉnh phê duyệt. Tính đến thời điểm báo cáo chưa có biên chế được tinh giản.

        - Ban đã xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị (theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ), đã gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, trong giai đoạn 2019-2021, Ban quản lý các KCN, Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN trực thuộc Ban quản lý các KCN thực hiện nghiêm túc Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2019-2021 đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

        4.2. Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

- Ban luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, công tác tiền lương và duy trì nội vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2021, tính đến thời điểm báo cáo, Ban thực hiện hoặc đề nghị cấp trên thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 07 đ/c. Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và đề nghị cấp trên quyết định nâng lương thường xuyên cho 12 CBCCVC.

- Ban thực hiện cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; thực hiện việc thi nâng ngạch công chức, thi, xét thăng hạng viên chức theo đúng quy định. Năm 2021, Ban đăng ký thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính.

4.3. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh thường xuyên quan tâm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực. Ban thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa học đào tạo theo chương trình của Sở Nội vụ, của UBND, các khóa học chuyên môn… để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ CBCCVC, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Doanh nghiệp và của thời kỳ phát triển, đổi mới.

- Năm 2021: Ban cử 01 đ/c dự xét tuyển lớp Cao cấp LLCT do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, cử 01 đ/c tham gia lớp trung cấp LLCT do Đảng uỷ khối tổ chức; đăng ký 03 đ/c dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và cấp phòng do Sở Nội vụ tỉnh tổ chức. Đồng thời có 02 đ/c tham gia và hoàn thành lớp cao cấp LLCT.

4.4. Về đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức

Thực hiện đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức theo xu hướng quản lý nguồn nhân lực, thể hiện:

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách về tiền lương và đánh giá cán bộ, công chức.

- Quản lý cán bộ, công chức cần hướng tới xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả; là môi trường có thể tạo cơ hội cho mỗi cá nhân phát triển, có sự giao tiếp cởi mở, mọi nỗ lực và đóng góp của từng cán bộ, công chức được công nhận. Giúp phát huy được năng lực, sở trường của mỗi cá nhân, tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các cá nhân để phát huy hiệu quả làm việc của tập thể. Việc này được thực hiện thông qua các biện pháp như: tạo cơ hội cho các thành viên mở rộng tầm nhìn và phát triển khả năng, tự chịu trách nhiệm về những công việc của mình, kích thích sự tìm tòi, sáng tạo để thực hiện công việc đạt hiệu quả cao cho tổ chức; chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân trong tổ chức, giữa cấp trên và cấp dưới để tạo ra một môi trường làm việc tin tưởng lẫn nhau, ở đó mỗi cá nhân cảm thấy mình có giá trị, được tôn trọng và ghi nhận; tạo điều kiện để cán bộ, công chức được tham gia đóng góp các ý kiến về công việc và môi trường làm việc.

- Quản lý cán bộ, công chức theo hướng thực thi hiệu quả đề án văn hóa công vụ, tuân theo các chuẩn mực công vụ đã xây dựng, hướng đến sự minh bạch, trách nhiệm, kết quả, hiệu quả công việc. Xây dựng được văn hóa tổ chức lấy công việc làm trọng tâm, giúp giảm thiểu thời gian và sức lực tập trung vào giải quyết những nội dung ngoài công việc.

- Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp trong các hoạt động quản lý cán bộ, công chức.

5. Cải cách tài chính công

5.1. Tình hình triển khai các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội tại cơ quan, đơn vị:

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển khu công nghiệp Bắc Ninh thực hiện ban hành Quyết định v/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh (số 58/QĐ-BQL) và Quyết định v/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển khu công nghiệp (QĐ số 01a/QĐ-GĐTT) theo đúng quy định. Ban Quản lý các khu công nghiệp và các Trung tâm trực thuộc Ban tiếp tục thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ do cơ quan, đơn vị ban hành. Thực hiện nghiêm các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội tại cơ quan, đơn vị.

5.2. Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển khu công nghiệp Bắc Ninh thực hiện đầy đủ các báo cáo về: cơ chế tài chính tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP , Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP , tình hình quản lý tài sản công…. Đồng thời, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh luôn thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về thu nhập, tiền lương, tiền công.

5.3. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao tại đơn vị

Chính quyền Ban phối hợp với tổ chức Công đoàn cơ quan luôn quan tâm, chăm lo đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn tại cơ quan, đơn vị; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Tổ chức và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ do các cấp, các ngành tổ chức.

6. Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị

- Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh thực hiện việc xây dựng và ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2021 theo đúng quy định. 100% nội dung trong Kế hoạch ứng dụng CNTT đã được hoàn thành.

- Ứng dụng triệt để và hiệu quả công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tin học hóa tối đa các hoạt động trong quy trình TTHC. Cán bộ công chức được cập nhật, đào tạo thường xuyên và thực hiện thành thạo các phần mềm giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công tỉnh và của Cục quản lý Đầu tư nước ngoài.

- Duy trì tốt việc ứng dụng: hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong quản lý, xử lý văn bản đi đến; Hệ thống phần mềm báo cáo trực tuyến đối với doanh nghiệp KCN; báo cáo trực tuyến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính.

6.2 Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Hiện tại, Ban đã thực hiện, duy trì, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đối với 42 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban trong các lĩnh vực quản lý về:  Đầu tư tại Việt Nam, Xây dựng cơ bản, Việc làm và Thương mại quốc tế; thực hiện quy chế phối hợp và giải quyết 03 thủ tục liên thông với Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên - Môi trường có liên quan đến đăng ký cấp quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, có 18/42 TTHC thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 10/26 TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ thực hiện ”5 tại chỗ” tại Trung tâm HCC tỉnh.

Năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh ban hành: (1) Quyết định số 82/QĐ-BQL ngày 11.10.2021 v/v ban hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; (2) Quyết định số 83/QĐ-BQL ngày 11.10.2021 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh luôn thực hiện duy trì việc ứng dụng: hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong quản lý, xử lý văn bản đi đến; Hệ thống phần mềm báo cáo trực tuyến đối với doanh nghiệp KCN; báo cáo trực tuyến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính; phần mềm quản lý dữ liệu GIS các KCN. Thực hiện tiếp nhận TTHC của Doanh nghiệp trên phần mềm tại Trung tâm HCC tỉnh. Triển khai đề án hiện đại hóa hệ thống CNTT của Ban giai đoạn 2019-2020. Các cán bộ của Ban đều sử dụng thư điện tử bacninh.gov.vn trong công việc hàng ngày. Việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử (izabacninh.gov.vn) được bộ phận công nghệ thông tin cập nhật hàng ngày.

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

- Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh thực hiện đầy đủ các Báo cáo CCHC theo định kỳ quy định và hoàn thành 100% nội dung trong Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020; Ban luôn thực hiện tốt các quy trình thủ tục hành chính đã ban hành, đảm bảo 100% TTHC đúng đủ về nội dung và thời gian quy định, không có hồ sơ chậm muộn, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

- Ban chú trọng áp dụng công nghệ thông tin, tin học hóa, hiện đại hóa quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, đảm bảo kết quả giải quyết TTHC chính xác, nhanh, đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của doanh nghiệp và tiêu chí cải cách TTHC, nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC.

- Luôn thực hiện đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyên nghiệp, ấn tượng tốt đối với doanh nghiệp khi đến làm việc tại Ban, góp phần thúc đẩy thu hút đầu đư vào KCN trên địa bàn tỉnh.

2. Những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện CCHC:

- Các văn bản hướng dẫn của các cơ quan cấp trên còn chưa được thống nhất nên việc áp dụng còn gặp nhiều khó khăn.

- Hiện tại, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh phải thực hiện trên nhiều phần mềm, đôi khi khó khăn trong việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, gây khó khăn trong việc theo dõi, tổng hợp và thống kê TTHC thực hiện tại Trung tâm.

-                     Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chất lượng cao như tốc độ đường truyền, mạng Inertet còn chưa ổn định; Phần mềm tiếp nhận hồ sơ còn nhiều nhược điểm, chưa phục vụ hiệu quả cho công tác báo cáo thống kê; Nhân sự phục vụ cho việc tiếp nhận và bộ phận Văn thư, công nghệ thông tin của Ban còn thiếu.

-                     Nhân sự của doanh nghiệp thay đổi liên tục, khả năng tiếp cận công nghệ, thông tin đôi khi còn hạn chế, nên dù được hướng dẫn cặn kẽ nhưng việc nộp hồ sơ trực tuyến còn nhiều thiếu sót, chưa chính xác nên tỷ lệ hồ sơ bổ sung còn cao.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Cải cách thể chế

Tiếp tục thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có) các quy chế phối hợp với các Sở, ngành liên quan về quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp Bắc Ninh.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính (Tiếp tục xem xét giảm thiểu đầu mục hồ sơ, thời gian thụ lý,…) trên một số lĩnh vực trọng tâm như: cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cấp Giấy phép lao động, cấp Giấy phép xây dựng....

- Cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan.

- Duy trì việc: Kiểm soát thủ tục hành chính; Công khai thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận TTHC đặt tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và trên trang thông tin điện tử thành phần của Ban. Thường xuyên tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp,… về quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh (thông qua các hình thức như: phản ánh trực tiếp, bằng văn bản, e-mail,…).

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Rà soát chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban và các Trung tâm trực thuộc Ban.

- Đánh giá mô hình tổ chức, chất lượng hoạt động của Ban: Xây dựng Quy chế hoạt động của cơ quan sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan theo quy định tại Nghị định mới của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế ủy quyền và phân cấp theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh. Đề xuất tăng cường chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý các KCN theo hướng phân định rõ cơ chế ủy quyền và cơ chế phân cấp, giao quyền trực tiếp.

- Duy trì hoạt động hiệu quả của Bộ phận Tiếp nhận TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế phối hợp với các bên có liên quan để thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao uy tín và vị thế của Ban.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

- Tiếp tục thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, công tác tiền lương và duy trì nội vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị năm 2022.

5. Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước

- Duy trì việc ứng dụng: hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong quản lý, xử lý văn bản đi đến; Hệ thống phần mềm báo cáo trực tuyến đối với doanh nghiệp KCN. Thực hiện thành thạo phần mềm tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công.

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cấp độ 3, 4. Thực hiện báo cáo trực tuyến công tác cải cách hành chính của Ban theo định kỳ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan.

- Vận hành tốt hệ thống quản lý dữ liệu GIS đối với các KCN.

- Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo chỉ đạo của tỉnh.

6. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Để đảm bảo các nhiệm vụ cải cách hành chính được triển khai có hiệu quả, Lãnh đạo Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính bằng các hoạt động cụ thể như: ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kiểm tra, tuyên truyền giao ban chuyên đề với từng đơn vị trong Ban…

Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ